2016. gada 16. jūnijā

 

Biedrības “VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI" 

statūti


1. Biedrības nosaukums.

 1.1. Biedrības nosaukums ir “VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 2.1. Biedrības mērķi: ciemata „Vācu kalni”, Pikalne, Salaspils novads nekustamo īpašumu īpašnieku īpašumu un kopīpašuma uzturēšana, apsaimniekošana un ilgtermiņa attīstība.

 3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska, juridiska persona, tiesībspējīga personālsabiedrība vai to pārstāvji, kurai pieder nekustamais īpašums ciematā „Vācu kalni”, Pikalne, Salaspils novads, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža, nosūtot to uz pieteicēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei, sūdzību iesniedzot biedrības valdei. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja sūdzību, atkārtotu pieteikumu pieteicējs var iesniegt valdei ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var rakstveidā pārsūdzēt sapulcei, sūdzību iesniedzot biedrības valdei. Sūdzība tiek izskatīta tuvākās sapulces laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis sapulces lēmuma pieņemšanai. Ja biedrs nav piedalījies attiecīgajā sapulcē, valdei sapulces lēmums jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.

 7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarojot citu personu.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Par biedru sapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja tiek izlemti jautājumi par grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, par biedru sapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9.nodaļa. Revidents.

 9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic zvērināts revidents.

 10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturksnī EUR 15,00 (piecpadsmit eiro) apmērā. Biedru naudu biedri ir tiesīgi samaksāt vienā maksājumā par gadu.


Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:       __________________    /A. Daugaviņš/

                                                     ______________________ /I. Valdmane/